ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาตร์
17ก.พ. 58 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 3 รหัส 55 เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐาน
เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล