นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาล ที่่ ๖”

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง  “ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาล ที่่ ๖”

วันที่จัดกิจกรรม: ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดกิจกรรม :  ร่วมมือกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับงาน สถาปัตยกรรม การแสดง ดนตรี ศิลปกรรม และการับวัฒนธรรมตะวันตกในรัชกาลที่๖

03. 2018