ศึกษาดูงานโรงละครแห่งชาติ

ศึกษาดูงานโรงละครแห่งชาติ

วันที่จัดกิจกรรม: 23 มีนาคม 2557 รายละเอียดกิจกรรม : ได้เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงละคร เข้าใจลักษณะการทำงานและสภาพปัญหา รวมถึงแนวทางในการแก้ไข โดยได้มีโอกาสในการสัมผัสกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในโรงละครอย่างใกล้ชิด

03. 2018