งานชุมชนวิชาการครั้งที่ 219-23 มกราคม 58 การแสดงผลงานวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น อาทิ สมุทรสงคราม ระนอง และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดขึ้นด้านหน้าอาคารสายสุทธานภดล อาจารย์ชิตสุภางค์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 2 รหัส 56 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานนี้ด้วย
03. 2018