ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาตร์
17ก.พ. 58 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 3 รหัส 55 เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

    1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 
    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
    3
. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย