ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาตร์
17ก.พ. 58 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 3 รหัส 55 เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐาน
ประวัติความเป็นมา

 ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              1.    ปรัชญา

                     อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ มั่นดำรง พร้อมจรรโลงสังคมไทย

              2.    ความสำคัญ
 
                     2.1 นำจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมาเป็นหลักสูตร เพื่อต่อยอดองค์ความรู้

                     2.2 บูรณาการภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนเข้ากับหลักการบริหารจัดการ

                     2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกทางวัฒนธรรม

                     2.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ และจัดการวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

              3.   วัตถุประสงค์

                    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้

                    3.1 ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการงานด้านวัฒนธรรม มีวิสัยทัศน์ สามารถดำเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในหน่วยงานทางวัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระโดยพัฒนางานด้านวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ และพัฒนา จัดการทางวัฒนธรรม รวมทั้งประสานงานด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรชุมชน

                    3.3 กระจายโอกาสทางการศึกษาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีพื้นความรู้ที่เพียงพอต่อการศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมในระดับสูงต่อไป