ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาตร์

ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาตร์

17ก.พ. 58 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 3 รหัส 55 เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติค้นคว้าหลักฐานประวัติศาสตร์ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม และการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
03. 2019