อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :- ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลยมหิดล

- รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

- รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาEducation :

- M.A. (Ethic Studies) Mahidol University.

- B.PA. (Public Administration) Prince of Songkla University.

Position :

- Program Director of Cultural Management

- Deputy Director of Arts and Culture Center, Suan Sunandha Rajabhat University


Website อาจารย์ศิริมาลย์ www.teacher.ssru.ac.th/siriman_wa/

No Data

03. 2019